Projecten

InWa retentiebekken MeanderendeSwalm2

Waterretentie in het Demerbekken

Doelstelling
Voorkomen van wateroverlast in woonkernen door de aanleg van twee retentiebekkens in zijrivieren van de Demer.

Uitvoering
Het deelproject Waterretentie in het Demerbekken staat onder leiding van de provincie Limburg (Vlaanderen) en bestaat uit de aanleg van twee retentiebekkens in het stroomgebied van de Demer. De twee bekkens kunnen samen 80.000 tot maximum 100.000 m3 water bovenstrooms vasthouden en zodoende benedenstroomse woonkernen, zoals de stad  Halen en de  gemeente  Wellen, behoeden van overstroming.

De twee bekkens komen op de IJzerenbeek bij Halen en op de Kleine Herk bij Wellen. Beide locaties zijn valleigebieden die met een beperkte ingreep kunnen ingericht worden als overstromingszone.

In beide gevallen wordt in de vallei van de waterloop een dwarsdijk aangelegd. In de dijk komt een uitlaatkunstwerk waarmee de afvoer van de waterloop, bij extreme regenval, kan worden afgeknepen. Zo kan het overtollige water achter de dijk in het bekken worden vastgehouden.

De aanleg van beide bekkens is in het voorjaar van 2010 gestart en zal in de zomer gereed zijn.

Algemene achtergrond
De Demer heeft een stroomgebied van 1 900 km² dat begint tussen Luik en Hasselt en eindigt bij Leuven waar de Demer overgaat in de Dijle, en later in de Schelde. Conform de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft het Vlaams Gewest  voor het hele Demerbekken en voor de deelbekkens van de Herk en van de Velpe de bestaande toestand geïnventariseerd en een integraal waterbeleid vastgelegd.

Bekkenbeheerplan
Dit beleid is opgenomen in een bekkenbeheerplan en in afzonderlijke deelplannen waarin ook de maatregelen beschreven worden om het watersysteem terug op orde te brengen. In de Demervallei zijn reeds heel wat inspanningen gedaan vooral in het hellend gebied in het zuiden van de vallei, om water op te houden. Hieruit blijkt ook dat er nog een aantal overstromingen moeten opgelost worden, zoals bij Halen en Wellen.

Veerkrachtig waterlopenstelsel
Een belangrijk onderdeel van deze plannen is de aandacht voor een veerkrachtig waterlopenstelsel ter voorkoming van overstromingen. Parallel met de brongerichte maatregelen om hemelwater maximaal op te houden op ieder perceel en met bodemerosiebestrijdingsmaatregelen wordt gewerkt aan het verhogen van berging in en buiten de waterlopen vooral om overstromingen in woonzones en industriegebieden te beperken.

Natuurlijke overstromingszones
Waterretentie in valleigebieden wordt gezocht waarbij bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van natuurlijke overstromingszones die zo goed mogelijk hersteld worden of zo ingericht worden zodat zij volledig in het landschap passen. Een aaneengeregen lint van retentiezones naast de waterloop wordt nagestreefd in van nature overstroombare valleigebieden. Het behouden van de nog bestaande overstromingsgebieden is een absolute prioriteit.

Bescherming dorpskernen
De gewenste toestand zou de toestand zijn waarin nog alle natuurlijke overstromingsgebieden (NOG) intact waren. Dit is niet meer volledig te realiseren zodat gestreefd wordt naar een optimale bescherming vooral van dorpskernen en bewoning door een maximaal herstel van deze natuurlijke retentiezones of het bijkomend inrichten van nieuwe zones.

Partners en betrokkenen
Provincie Limburg
Stad Halen
Gemeente Wellen 
 
Links:
www.vlaamsbrabant.be/levenenwonen/waterbeleid
www.limburg.be/waterlopen

Contact:
Project Waterretentie in het Demerbekken
Provincie Limburg (Vlaanderen), Willy Vannerem T (0032) (0) 11 23 73 59  , wvannerem@limburg.be
 
Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu