Projecten

Molen2

Watermolen ‘Ernest Ourystraat’ Hoegaarden

Doelstelling
Volledig opwaarderen van de omgeving van de watermolen Ernest Ourystraat in Hoegaarden.

Uitvoering
Het project Watermolen ‘Ernest Ourystraat' Hoegaarden bestaat uit de volgende onderdelen:
- oeverversteviging en oeververfraaiing: voorkomen uitspoelen oevers aangelanden
- vismigratie: aanleg vistrap
- toerisme: renovatie vissershuisje als infoknooppunt en clubhuis vissersvereniging
- mobiliteit: aanleg fiets- en wandelpaden

Achtergrond
De regelmatig optredende wateroverlast door hoogwater op de rivier de Gete is de voornaamste aanleiding voor de opknapbeurt van de locatie rond de watermolen Ernest Ourystraat in de gemeente Hoegaarden. Door het bestaande verouderde sluizencomplex wordt het water bij hevige regenval opgestuwd door vaststekende obstakels, waardoor de by-pass in werking treedt en de oevers van de Gete en de omliggende eigendommen het zwaar te verduren krijgen, met in het slechtste geval een heuse overstroming tot gevolg. Voor deze problematiek worden de volgende maatregelen genomen:
- natuurvriendelijke oeverversterkingen,
- oeverwal ter vrijwaring van de eigendommen van de omwonenden
- vernieuwing van het sluizencomplex (dit is een privaat initiatief).

Aanleg vistrap
Om een oplossing te beiden aan de vismigratie ter hoogte van het sluizencomplex wordt er ook geopteerd om een vistrap te bouwen. Een traditionele vistrap wordt voorzien. Verder wordt de omgeving toeristisch aantrekkelijker gemaakt door het vissershuisje te renoveren. Dit gebouw wordt ingericht als een overdekte rustplaats voor fietsers en wandelaars.

Clubhuis voor vissers
Een toeristisch infopunt met historische, ecologische en praktische informatie wordt geïntegreerd. Tevens wordt ook de binnenkant aangepakt voor de andere gebuikers, de grand-pont-vissers. Beneden wordt een ontmoetingslokaal voorzien en boven een vergaderlokaal voor de club.

Renovatie brug over Gete
Voor de veilige ontsluiting voor de wandelaar en fietser van het visserhuisje naar het centrum van Hoegaarden, langs het nieuwe OCMW-rusthuis en de Tuinen van Hoegaarden wordt de brug over De Gete gerenoveerd. Hierdoor wordt een fiets- & wandelweg gecreëerd volledig vrij van het autoverkeer, ideaal om in alle rust en veiligheid een toegang te hebben tot het centrum van Hoegaarden.

Water en recreatie centraal
De volledige site draait rond de elementen water en mobiliteit, namelijk de sluis en de visvijvers als element water en het fietspad als element mobiliteit. Dit zijn de twee aantrekkingspolen van de volledige omgeving. Om de recreatie op de site ten volle tot zijn nut te kunnen laten komen, zijn vooral de veiligheidsaspecten van de wandelaar en de fietser primordiaal. Deze groep zwakke weggebruikers veilig over de N221 en naar het centrum van Hoegaarden loodsen, is cruciaal.

Partners en betrokkenen
VMM, afdeling water Hasselt (beheerder Grote Gete)
Stad Jodoigne en Waalse Overheid (vergunningverlener site)

Links
www.gemeentehoegaarden.be
www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=1337

Contact
Project Watermolen Ernest Ourystraat Hoegaarden:
- Gemeente Hoegaarden, Michiel Peeters, T (0032) (0) 16 76 87 30,
michiel.peeters@gemhoegaarden.be

Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu