Projecten

InWa watergebruik melkvee

Waterhergebruik en –zuivering op melkveebedrijven

Doelstelling
Efficiënter watergebruik op melkveebedrijven door het in kaart brengen van de waterstromen op een melkveebedrijf. Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede waterzuivering aan de hand van een percolatierietveld.
 
Uitvoering
Het project Waterhergebruik en – zuivering op melkveebdrijven staat onder leiding van het Innovatiesteunpunt Water van de Boerenbond. Op twee landbouwkundige onderzoeklocaties, de Hooibeekhoeve in Geel en het PVL in Bocholt, wordt onderzoek gedaan naar het waterverbruik in melkveestallen en naar opties om het leidingwater efficiënter te gebruiken en meer gebruik te maken van hemelwater.
 
Op beide locaties is ook een melkrobot in gebruik. In tegenstelling tot een klassieke melkmachine, werkt een melkrobot volcontinu en geeft een andere karakteristiek aan het met melk bevuilde afvalwater. Op beide locaties wordt het sterk afvalwater afgevoerd naar een rietveld. Onderzocht wordt hoe dichtslibbing hiervan bij een continue belasting kan worden voorkomen.
 
Ook onderdeel van het project is de advisering van zo'n 70 melkveehouders over het doorvoeren van waterbesparende maatregelen en omschakeling naar alternatieve waterbronnen. Verder zullen zo'n 30 melkveehouders worden geadviseerd over het gebruik van een waterzuiveringssysteem om bepaalde reststromen te behandelen.
 
Achtergrond
Binnen melkveebedrijven wordt water gebruikt voor drie belangrijke posten, namelijk het drinkwater van het vee, het reinigingswater van de melkinstallatie en de koeltank en tenslotte het schoonspuiten van stal en machines. Daarnaast zijn er nog bedrijfsafhankelijke
verbruiksposten zoals een voorkoeler, een warmterecuperator en een voetbad voor de koeien.

Minder gebruik kwaliteitsvol water
De benodigde hoeveelheid en kwaliteit van het water zijn voor diverse verbruiksposten verschillend. Op de dag van vandaag wordt er voor bepaalde toepassingen nog steeds teveel gebruik gemaakt van kwaliteitsvol water zoals leidingwater en grondwater terwijl er betere alternatieven voor handen zijn.


Het kwaliteitsvol water wordt immers hoe langer hoe meer een schaars goed. Zo daalt de grondwatertafel in sommige grondwaterlagen zéér snel. Daarom is het zeer belangrijk vanuit economisch en ecologisch oogpunt dat melkveehouders zoveel mogelijk worden gesensibiliseerd tot het gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater, effluent waterzuivering, in sommige gevallen oppervlaktewater.
 
Behandeling restwater
Wat betreft de behandeling van het restwater op melkveebedrijven, bestaan er verscheidene systemen. Veel voorkomende zuiveringssystemen zijn mechanische systemen zoals oxidatiebedden of beluchte filters en plantensystemen zoals percolatie- of wortelzonevelden.

Deze systemen zorgen voor een efficiënte nutriëntenverwijdering en geven het water vaak een
goede bacteriologische kwaliteit zodat het kan hergebruikt worden voor een aantal nuttige toepassingen op het bedrijf. Dergelijke systemen kunnen bovendien zeer nuttig zijn voor het verwerken van afvalwater afkomstig van de melkverwerking in het geval van bedrijven die melkproducten bereiden op het bedrijf.

Partners en betrokkenen
Boerenbond, Leuven
Praktijk- en voorlichtingscentrum voor de melkveehouderij Hooibeekhoeve
Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw (PVL) Bocholt
 
Links:
www.boerenbond.be
www.provant.be (onder: hooibeekhoeve)
 
Contact:
Project Waterhergebruik en –zuivering op melkveebedrijven:
- Praktijk- en voorlichtingscentrum voor de melkveehouderij Hooibeekhoeve, Geert Ooms, Geel T (0032) (0)14 85 27 07, geert.ooms@hooibeekhoeve.provant.be
- Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw (PVL) Bocholt, Toon Elsen, Bocholt  T (0032) (0) 89 46 29 46, toon.elsen@biotechnicum.be
- Boerenbond, Griet Janssen, T (0032) (0)16 28 61 24 , griet.janssen@innovatiesteunpunt.be
 
Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu