Projecten

InWa bodem water

Waterconservering op perceelsniveau

Het treffen van voorzieningen die het agrariërs in het afwateringsgebied Paal, in de gemeente Hulst, mogelijk maakt het waterpeil in kleine sloten zelf te regelen.
 
Uitvoering
Het waterschap Scheldestromen plaatst 22 extra stuwen in het afwateringsgebied Paal en de agrariërs wordt geleerd de stuwen op hun eigen perceel zelf te bedienen.
 
Achtergrond
Zeeuws-Vlaanderen ligt aan de monding van de Schelde. Toch is er weinig zoetwater beschikbaar omdat het water in de monding, onder invloed van eb en vloed, wisselend zoet of zout is. Voor de landbouw is het daarom belangrijk om het regenwater optimaal te gebruiken. Een van die mogelijkheden is het langer vasthouden van het regenwater op het eigen perceel. Door de verbeterde beschikbaarheid van water, is er minder uitspoeling van stikstof naar de bodem.
 
Peilverhoging en minder uitspoeling
Waterconservering vertraagt het uitzakken van het grondwater in het groeiseizoen. Het effect van een peilverhoging werkt door tot op een afstand van 20 tot 100 m van de slootkant, afhankelijk van het bodemtype. Naast de zoetwatervoorziening heeft waterconservering een positief effect op het mineralenbeheer.

Door de verbeterde beschikbaarheid van water voor het gewas, wordt efficiënter omgegaan met de beschikbare hoeveelheid stikstof in de bodem. Dit kan leiden tot minder uitspoeling.
 
Eerste pilot
In 2005 gaven drie agrariërs uit het afwateringsgebied Paal, in de gemeente Hulst, aan problemen te hebben met het vasthouden van voldoende zoetwater. Het waterschap – toen nog genaamd Waterschap Zeeuws-Vlaanderen - besloot nog datzelfde jaar, in samenwerking met de ZLTO, in het gebied een pilotproject op te zetten waarbij de agrariërs zelf verantwoordelijk zouden worden voor het beheer van het waterpeil op hun eigen percelen. In het voorjaar van 2009 zijn in de Absdalepolder en de Van Alsteinpolder, 11 stuwen geplaatst.
 
Waterhuishouding afstemmen op gewas
Met oppervlaktewaterpeilschalen en grondwaterpeilbuizen kunnen de agrariërs het gewenste waterpeil vaststellen. Het peil is afhankelijk van de bodemsoort, het gewas, weersomstandigheden en verkaveling.
 
Uitbreiding naar heel peilgebied
Het pilotproject is succesvol verlopen en waterschap heeft besloten om de proef uit te breiden en de waterconservering op perceelsniveau in het hele peilgebied Paal mogelijk te maken. Daartoe heeft het waterschap aangeboden om nog eens 22 stuwen te plaatsen.
 
Waterstanden rapporteren aan waterschap
Het waterschap vraagt de agrariërs in ruil voor de plaatsing, de stuw te onderhouden en te beheren. Daarnaast wordt gevraagd om in het groeiseizoen regelmatig de grondwaterstand te meten en hierover aan het waterschap te rapporteren.
 
Partners en betrokkenen
Waterschap Scheldestromen
ZLTO
 
Links:
www.scheldestromen.nl
www.zeelandleeftmetwater.nl
 
Contact:
Project Waterconservering op perceelsniveau:
Waterschap Scheldestromen
- Bram de Keuninck, Bram.deKeuninck@scheldestromen.nl, tel (+31) (0)88 246 1146
 
Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu