Samenvatting

Project 'Interactief Waterbeheer'

Het project 'Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland' is een grensoverschrijdend project, met in totaal 19 projectpartners (17 uitvoerend en/of cofinancierende partners en twee adviserend projectpartners). Zoals beschreven in dit projectvoorstel hebben zes Vlaamse en Nederlandse provincies besloten te participeren in dit project. De projectpartners zijn waterbeheerders, maar ook twee landbouworganisaties, een proefboerderij en een Gemeente participeren in het project Interactief Waterbeheer.

Hoofddoelstellingen

De hoofddoelstellingen van het project is het experimenteren met beleidsuitvoering rond Interactief en Integraal Waterbeheer zoals bedoeld in de Europese Kaderrichtlijn Water en vooruitlopend hierop ervaringen op doen in de praktijk. Tevens is van belang dat het grensoverschrijdend netwerk van stakeholders en belanghebbenden bij waterbeheer verder wordt (uit)gebouwd en wordt bestendigd. Hierdoor ontstaat een solide basis om effectieve en efficiënte waterbeheermaatregelen te implementeren. Kennisontwikkeling, maar zeker ook kennisuitwisseling is hierbij de sleutel. Het project zal dan ook benut worden als strategisch overlegplatform, zowel bestuurlijk als ambtelijk, maar voorop staat de Vlaams-Nederlandse samenwerking hierin.

De 19 projectpartners zullen in totaal 20 deelprojecten uitvoeren, met een totale projectbegroting van € 8.017.692. De deelprojecten zijn gericht op waterkwantiteit (voorkoming overstromingen en verdrogingsbestrijding), waterkwaliteit (verbetering ecologische toestand en vermindering nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen) en op gebiedsgericht herstel grond- en watergebruik. De planvorming en de aanpak van de maatregelen vindt plaats via interactie met grondeigenaren, boeren en natuurbeheerders. Deze interactieve aanpak is uniek. Binnen de projectpartners onderling zullen de ervaringen en leerpunten worden uitgewisseld, dit vindt plaats in het deelproject Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Uiteraard zal ook veel aandacht worden besteed aan de externe communicatie van het project, zodat de aanpak en het belang onder de aandacht wordt gebracht van belanghebbenden en betrokkenen.

De helft van de projectbegroting wordt gezamenlijk betaald door alle 19 projectpartners, de andere helft wordt bekostigd vanuit het Interreg IVa programma. Het project start op 1 oktober 2008 en zal op 30 september 2011 worden afgesloten.