Projecten

InWa retentiebekken MeanderendeSwalm

Retentiebekken & Natuurontwikkeling Molenbeek te Rumst

Het verminderen van de wateroverlast door de Molenbeek middels de aanleg van een overstromingszone in de gemeente Rumst. Gelijktijdig wordt de natuurwaarde van het gebied vergroot.
 
Uitvoering
Het InWa-project Aanleg overstromingszone Molenbeek voorziet in de aanleg van een ecologisch ingericht retentiebekken en een zandvang.
 
Achtergrond
In het najaar van 1998 werd het centrum van Boom geteisterd door hevige wateroverlast met de nodige ongemakken en schade tot gevolg. De provincie Antwerpen wou het probleem van de wateroverlast duurzaam aanpakken en liet een grondige studie uitvoeren van de waterhuishouding van de Bosbeek en de Molenbeek. Deze twee waterlopen worden grotendeels beheerd door de provincie.
 
Opvang piekafvoer in retentiebekken
De studie heeft een aantal acties opgeleverd die de kans op wateroverlast aanzienlijk zullen verminderen, zoals de aanleg van een overstromingszone met zandvang aan de Molenbeek in de gemeente Rumst. Door deze maatregel kunnen in de eerste plaats piekvolumes bij zware regenval opgevangen worden. Naast ruimte voor water biedt het retentiebekken echter ook kansen voor de natuur, aangezien het hele gebied ecologisch wordt ingericht.
 
Geplande ingrepen
De uitvoering van het project kent verschillende onderdelen. Het hoofdonderdeel is het afgraven van grond voor de aanleg van het retentiebekken langs de beek. Het bekken krijgt een capaciteit van 5.000 m3. In het bekken komen twee lokale verdiepingen waar permanent water zal staan en waar zich twee moerasachtige poelen zullen gaan vormen. De afgegraven grond wordt gebruikt voor ophogingen elders in hetzelfde gebied.

Aanleg zandvang
Verder voorziet het project in de bouw van een in/uitstroomconstructie met noodoverlaat. Ook is in de beek zelf een zandvang voorzien die moet voorkomen dat het bekken dichtslibt.
Voor het verhogen van de natuurwaarde wordt het gebied beplant met streekeigen bomen en struiken. Langs de rand van het retentiebekken komen rietkragen. Voor de lokale recreatie komt er een wandelpad.

Het beheer van het gebied zal grotendeels gebeuren door een begrazing met schapen van de lokale schapenboer.
 
Partners en betrokkenen
Provincie Antwerpen
Gemeente Rumst
 
Links:
http://www.provant.be/leefomgeving/waterlopen/gebiedsgerichte_proj/lopend_of_gepland/molenbeek/
 
Contact:
Project Aanleg overstromingszone Molenbeek te Rumst:
Provincie Antwerpen, Wendi Sturm, T (0032) (0) 3 240 54 79
wendi.sturm@admin.provant.be
 
Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu.