Projecten

InWa spuitmachine

Afspoeling spuitmachines

Het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van lozingen van reinigingswater van spuitmachines op oppervlaktewater.

InWa beekrandenbeheer

Beekrandenbeheer in het stroomgebied van Dommel en Warmbeek

Aaneengesloten gebieden realiseren in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek.

InWa beekje2

Communicatie integraal waterbeheer (aan de Grote Nete)

Renovatie van de oude wasserij aan de Grote Nete, in de gemeente Meerhout en de inrichting van een toeristisch informatiecentrum over integraal waterbeheer.

Fruittransportwater

InWa vismatjes

Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes

Het doel van het deelproject Maatjes-Matjes is de realisatie van een duurzame inrichting van het plangebied, met water als mede drager voor de functies landbouw en natuur. Voor het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak wordt een grensoverschrijdende organisatiestructuur ontwikkeld.

InWa beekje

Herstel beekstructuur Grote Gete

Herstel van de hydrologische toestand in de beekvallei van de Grote Gete ter hoogte van de zijtakken de Grote Vliet, aanpassing aan het begrazingsbeheer en maatregelen ter bevordering van de Kamsalamander, even ten noorden van Tienen.

InWa inrichting blauw ruimte

Inrichting valleigebied Viersels Gebroekt langs Tappelbeek en Kleine Beek

Het realiseren van een natuurlijk overstromingsgebied door maximale integratie van waterberging en natuur. Het gebied heeft nu reeds een zekere natuurwaarde en waterbergingsfunctie. Met dit project is het de bedoeling de bestaande natuurwaarden aanzienlijk te verhogen en de waterbergingsfunctie te verhogen.

InWa meanderende rivier

Inrichtingswerken Kleine Aa

Dit project heeft als doel om de veerkracht van waterkwantiteit in de Kleine Aa – gemeente Essen - te vergroten, zodat droogte en wateroverlast beter kunnen worden opgevangen. Gelijktijdig wordt de natuurwaarde van het gebied vergroot.

InWa fosfaatgift

Interactief fosfaatbeheer

In overleg met agrariërs zijn verschillende maatregelen ontwikkeld om het gebruik van fosfaat te minimaliseren en optimaal te benutten voor de plant. Dit alles om uitspoeling van fosfaat vanuit landbouwgrond naar het oppvervlaktewater zo veel mogelijk te beperken.

InWa waterproefjes

Onderzoek waterkwaliteitseffecten peilgestuurde samengestelde drainage

Onderzoek naar de invloed van peilgestuurde samengestelde drainage in landbouwgronden op de hydrologische werking en op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater.

InWa spuitmachine

Precisielandbouw - GPS & Remote Sensing

In het project Precisie landbouw GPS en Remote Sensing ontwikkelen PPO-AGV, Agrovision en Bodemkundige Dienst van België (BDB), samen met acht akkerbouwbedrijven, adviessystemen voor het locatiegericht bevochtigen en bemesten van grond, en de precieze inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

InWa precisielandbouw

Precisielandbouw - high tech beregenen

Door het stimuleren van het toepassen van precisie landbouw bij agrariers in het Benelux middengebied de efficiency van het gebruik van water verhogen en de water- en bodemkwaliteit verbeteren.

tungelroysebeek200

Realisatie ecologisch beekherstel Tungelroysebeek

De doelstelling van het project is het realiseren van een langgerekte ecologische verbindingszone langs de Tungelroysebeek vanaf de NL-Limburgse grens met Brabant en Vlaanderen tot aan de Maas.

InWa glastuinbouw

Reductie nutriëntenlozing in de glastuinbouw

Waterkwaliteit verbeteren door de behandeling van spuiwater en terugspoelwater in de glastuinbouw.

InWa retentiebekken MeanderendeSwalm

Retentiebekken & Natuurontwikkeling Molenbeek te Rumst

Het verminderen van de wateroverlast door de Molenbeek middels de aanleg van een overstromingszone in de gemeente Rumst. Gelijktijdig wordt de natuurwaarde van het gebied vergroot.

InWa bodem water

Waterconservering op perceelsniveau

Het treffen van voorzieningen die het agrariërs in het afwateringsgebied Paal, in de gemeente Hulst, mogelijk maakt het waterpeil in kleine sloten zelf te regelen.

InWa waterharmonica

Waterharmonica rioolwaterzuiveringsinrichting Soerendonk

Het 'levend' maken van het effluent van rioolwaterzuiveringinstallatie Soerendonk voordat het wordt geloosd op de beek Buulder Aa.

InWa watergebruik melkvee

Waterhergebruik en –zuivering op melkveebedrijven

Waterkwaliteit verbeteren door stimulans hergebruik en de aanleg van KWZI op melkveebedrijven.

Molen2

Watermolen ‘Ernest Ourystraat’ Hoegaarden

De regelmatig optredende wateroverlast door hoogwater op de rivier de Gete is de voornaamste aanleiding voor de opknapbeurt van de locatie rond de watermolen Ernest Ourystraat in de gemeente Hoegaarden.

InWa retentiebekken MeanderendeSwalm2

Waterretentie in het Demerbekken

Een belangrijk onderdeel van deze plannen is de aandacht voor een veerkrachtig waterlopenstelsel ter voorkoming van overstromingen. Parallel met de brongerichte maatregelen om hemelwater maximaal op te houden op ieder perceel en met bodemerosiebestrijdingsmaatregelen wordt gewerkt aan het verhogen van berging in en buiten de waterlopen vooral om overstromingen in woonzones en industriegebieden te beperken.