Projecten

InWa precisielandbouw

Precisielandbouw - high tech beregenen

Doelstelling
Vermindering van het gebruik van grondwater door toepassing van nieuwe GIS-technieken voor het optimaliseren van de beregening bij landbouwbedrijven..

Uitvoering
Het deelproject Precisie landbouw op landbouwbedrijven staat in Vlaanderen onder leiding van de Boerenbond, in Zeeland en Noord-Brabant en Limburg (Nederland) van ZLTO en in Limburg (Nederland) van Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

Het project is gestart met de ontwikkeling van het softwareprogramma HTBOM (HighTech Beregenen Op Maat) waarmee landbouwbedrijven met grasland of snijmaïs, aan de hands van satellietbeelden, hun optimale beregening kunnen berekenen. Het prototype van de HTBOM-module is ontwikkeld door ZLTO, Alterra/WUR en Basfood. In het seizoen van 2009 is het prototype al bij een aantal bedrijven getest en verbeterd. Dit seizoen gebruiken 35 landbouwbedrijven in Vlaanderen en Nederland de verbeterde HTBOM-module.

De geschatte waterbesparing bij deze bedrijven kan oplopen tot 15 mm per jaar.

De toepassing van de HTBOM-module wordt in de vorm van jaarlijkse demonstraties aan een groter publiek gedemonstreerd. In totaal worden er meer dan 200 boeren en tuinders bereikt.

De ontwikkeling van de module vindt plaats binnen het netwerk ‘precisielandbouw' waarin 10-15 bedrijven participeren uit het Benelux Middengebied. Bij deze bedrijven wordt de verbeterde module verder gevalideerd.

Achtergrond
Precisielandbouw is een productiemethode waarbij een landbouwperceel locatiespecifiek wordt bewerkt, in tegenstelling tot de gangbare landbouw waarbij percelen over het algemeen uniform worden behandeld. Bij precisielandbouw wordt onkruidbestrijding,
gewasbescherming, grondbewerking en bemesting afgestemd op de feitelijke toestand ter plekke binnen het perceel waarbij ook de keuze van het juiste tijdstip belangrijk is.

Selectieve bemesting en beregening
Precisielandbouw heeft een duidelijk 'high tech' imago door toepassing van GPS en remote sensing. Hiermee is het mogelijk selectief te bemesten en gericht te spuiten, tot op de vierkante centmeter nauwkeurig. Bij de gangbare methodes is een dergelijke variatie niet mogelijk, hetgeen inefficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verontreiniging van bodem en water tot gevolg kan hebben.

Berekening optimale beregening
De HTBOM-module die is ontwikkeld voor het preciseren van de benodigde beregening van een areaal, maakt gebruik van satellietbeelden die de gewasgroei en de gewasverdamping. De module berekent aan de hand van ingevoerde hoeveelheid ruwvoervoorraad en de kosten van ruwvoeraankoop de meest optimale beregening. Daarbij houdt de module rekening met de weersvoorspelling op korte termijn.

Precisielandbouw wordt door deskundigen wel gezien als een toekomstig alternatief voor de gangbare productiewijze.

Partners en betrokkenen
ZLTO
Boerenbond
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
en meer dan 100 ondernemers

Links:
www.zlto.nl
www.boerenbond.be
www.lltb.nl
www.basfood.com
www.fieldlink.com

Contact:
Project Precisie landbouw op landbouwbedrijven
- Boerenbond, Griet Janssen, T (0032) (0)16 28 61 24 , griet.janssen@innovatiesteunpunt.be
- ZLTO, Johan Elshof, Tilburg T (0031) (0) 13 583 62 31, johan.elshof@zlto.nl

Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu