Projecten

InWa spuitmachine

Precisielandbouw - GPS & Remote Sensing

Doel
Verbeteren waterkwaliteit en verminderen waterverbruik door optimalisatie van beregening, bemesting en inzet van gewasbeschermingsmiddelen, met behulp van GPS en remote sensing.

Uitvoering
In het project Precisie landbouw GPS en Remote Sensing ontwikkelen PPO-AGV, Agrovision en Bodemkundige Dienst van België (BDB), samen met acht akkerbouwbedrijven, adviessystemen voor het locatiegericht bevochtigen en bemesten van grond, en de precieze inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Achtergrond
Precisielandbouw is een productiemethode waarbij een landbouwperceel locatiespecifiek wordt bewerkt, in tegenstelling tot de gangbare landbouw waarbij percelen uniform worden behandeld. Bij precisielandbouw wordt onkruidbestrijding,
gewasbescherming, grondbewerking, bemesting en beregening afgestemd op de feitelijke toestand ter plekke binnen het perceel waarbij ook de keuze van het juiste tijdstip belangrijk is.

Verbetering
Bij precisielandbouw wordt gebruik gemaakt van GPS plaatsbepaling en gewassensing. De toepassingen voor de landbouw zijn nog sterk in ontwikkeling. Koppeling van informatie uit sensoren met advies- en bedrijfsmanagementsystemen worden met wisselend succes toegepast. Dit project is erop gericht een impuls te geven aan de verbetering van de precisielandbouw gericht op een hogere gewasopbrengst, kostenverlaging en geringere milieubelasting naar het grond- en oppervlaktewater.

Specifiek toepassingen voor de akkerbouw
Het project richt zich op acht akkerbouwbedrijven Op deze bedrijven worden gedurende twee jaar combinaties van teelten en adviessystemen toegepast. Tijdens de toepassing worden systemen verbeterd en de bedrijven worden begeleid.

De kernbedrijven en het projectteam werken nauw samen bij het uitwerken en testen van de toepassingen. De akkerbouwers hebben daarbij een belangrijke rol om de ervaringen uit te dragen naar hun collega's.

Vijf geselecteerde toepassingen
In een voorstudie zijn vijf toepassingen geselecteerd die perspectief bieden. Deze worden nu in de praktijk getest en verfijnd.

Het gaat om de volgende vijf toepassingen :
- het gebruik van beelden MijnAkker.nl voor het opsporen van oorzaken van verschillen in gewasgroei binnen percelen aan de hand van checklisten;
- optimalisatie van beregening van aardappel en prei aan de hand van satellietbeelden van MijnAkker.nl, de Agrovision beregeningsplanner en de BDB bodembevochtingsmonitor;
- variabele stikstofbemesting op basis van variatie in het perceel dat aan de hand van satellietbeelden in zones – gelijkaardige N-inhoud in het blad - is ingedeeld;
- sensorgestuurde loofdoding bij consumptie aardappelen waarbij sensoren op de landbouwspuit de vitaliteit meten van het loof en de dosering van het loofdodingsmiddel daarop aanpassen;
- inventarisatie van ervaringen met rechtrijsystemen (RTK-GPS) voor het efficiënter maken van GSP-geleide stuursystemen op de trekker.

Partners en betrokkenen
ZLTO
PPO Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente (AGV)
Bodemkundige Dienst van België (BDB)
Boerenbond
BasFood
Agrovision

Links:
www.zlto.nl
www.ppo.wur.nl
www.agrovision.nl
www.basfood.nl
www.bdb.be
www.boerenbond.be

Contact:
Project Precisie landbouw GPS en Remote Sensing:
ZLTO, Johan Elshof, Johan.elshof@zlto.nl, T (+31) (0)73 217 32 31

Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu