Nieuws

Grotere rol voor boer bij aanleg en beheer van natuur

Grotere rol voor boer bij aanleg en beheer van natuur

13/10/2009 - DPS Bibliotheek Wageningen UR

Het manifest "Natuurlijk doen! : ondernemen met natuur" is bedoeld om aan boeren, beleidsmakers en bestuurders te laten zien dat er meer nodig is dan regels en geld. Het vraagt ook een cultuuromslag in denken over natuurbeheer, en de volwaardige plaats van de boer daarin. Daarom zijn in dit rapport tien agrarische ondernemers geportretteerd die met hart en ziel, en veel creativiteit, aan natuuraanleg en -beheer doen. Met soms recreatie daarbij. Deze pioniers hebben laten zien dat zij over het nodige doorzettingsvermogen beschikken en hobbels moesten nemen om doelen voor maatschappij en bedrijf te bereiken. Zij werken prima samen met natuurorganisaties, burgers, waterschappen en overheden.

Praktijkboek gebiedsontwikkeling II

Praktijkboek gebiedsontwikkeling II

12/10/2009 - DPS Bibliotheek Wageningen UR

In vervolg op het succesvolle praktijkboek uit 2006, verschijnt een nieuwe versie met nog meer verdieping en verbreding mbt leerervaringen uit vele gebiedsontwikkelingsprojecten. Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van Nirov en Habiforum.

Paling in Nederlandse rivieren blijft sterk vervuild

Paling in Nederlandse rivieren blijft sterk vervuild

15/09/2009 - DPS Bibliotheek Wageningen UR

Uit een rapport van RIKILT en IMARES, beiden onderdeel van Wageningen UR, blijkt dat de rode paling in de Nederlandse rivieren nog steeds sterk is vervuild. Dit geldt niet voor de wateren buiten de grote rivieren zoals het IJsselmeer en de Friese meren.

Waterverdragen België en Nederland 1960 - 2002: goed nabuurschap?

Waterverdragen België en Nederland 1960 - 2002: goed nabuurschap?

08/09/2009 - DPS Bibliotheek Wageningen UR

Antwerpen en de Schelde: altijd al een moeilijke relatie (1830-1965), zo luidt de veelsprekende titel van het inleidende hoofdstuk. Met als epiloog: de waterverdragen tussen België en Nederland 1995-2002. Het betreft daarbij het verdrag over de verdieping van de Westerschelde, als maatregel voor een betere bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Het Verdrag kwam op 17 januari 1995 tot stand. Maar anno 2009 is de Westerschelde met baggeren en ontpolderen actueler dan ooit tevoren.

Libellen profiteren van schoner water

Libellen profiteren van schoner water

07/09/2009 - DPS Bibliotheek Wageningen UR

Het gaat de laatste jaren goed met de libellen in ons land. De meeste soorten nemen toe of blijven stabiel. Een van de redenen dat het goed gaat met de libellen is de verbetering van de waterkwaliteit in onze beken en vennen. Schoner water betekent een toename van water- en oeverplanten. De grotere variatie in water- en oeverbegroeiing heeft een positief effect op de meeste libellensoorten. Naast verbetering van de waterkwaliteit kan ook de verandering van het klimaat een oorzaak zijn voor het toenemen van een aantal libellensoorten.

Effecten oeververdediging in de Lek op macrofauna

Effecten oeververdediging in de Lek op macrofauna

27/08/2009 - STOWA Hydrotheek

In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen geplaatst om de golfslag die ontstaat door voorbijvarende schepen te dempen. De vraagstelling is wat het effect van deze oeververdediging is op de parameters van de Kaderrichtlijn water te weten macrofyten, vis & macrofauna. De monitoring van de genoemde parameters is in 2006 van start gegaan. Dit rapport beschrijft de resultaten van de macrofauna-bemonsteringen die plaats hebben gevonden in het tweede meetjaar, 2008. Meer lezen? Volledige tekst.[http://edepot.wur.nl/11028]

Brug Lexkesveer klaar voor gebruik

Brug Lexkesveer klaar voor gebruik

17/08/2009 - STOWA Hydrotheek

Om de mensen in Betuwe en Gelderse Vallei beter te beschermen tegen het risico van overstromingen, moet de Rijn meer water kunnen afvoeren. Daarom geeft Rijkswaterstaat de Rijn rondom Lexkesveer meer ruimte over een lengte van 7 kilometer. Daarvoor is een jaar geleden de veerdam afgegraven die vanuit de Betuwe naar Lexkesveer leidde. Precies op die plek staat nu fonkelnieuw een brug te pronken, klaar voor gebruik. De verkeersstroom is nu geregeld: de brug is open! Als de tijdelijk aangelegde veerdam na de zomer verwijderd wordt, krijgt de rivier haar ruimte. De uiterwaarden zijn er voor verlaagd en nieuwe zomerkades aangelegd. Na verloop van tijd ziet het er weer als natuur uit...