Projecten

InWa meanderende rivier

Inrichtingswerken Kleine Aa

Het vergroten van de veerkracht van waterkwantiteit in de Kleine Aa – gemeente Essen - zodat droogte en wateroverlast beter kunnen worden opgevangen. Gelijktijdig wordt de natuurwaarde van het gebied vergroot.

Uitvoering
Binnen het project Inrichtingswerken Kleine Aa/Molenbeek wordt een waterbergingsgebied ingericht en een oude meander weer aangetakt. Het gebied tussen de meander en de huidige beek blijft een stukje bos. 
 
Achtergrond
Het deelproject is gelegen in het noorden van de provincie Antwerpen en situeert zich langs de Kleine Aa op het grondgebied van de gemeente Essen. De Kleine Aa is een grensoverschrijdende waterloop die in Nederland gekend is als de Molenbeek.

Aantakken van oude meander
In opdracht van het bestuur van de provincie Antwerpen werd een hydrologische en hydraulische studie van het stroomgebied van de Kleine Aa uitgevoerd om de effecten van ingrepen te kunnen doorrekenen. Het opnieuw aantakken van een oude meander is één van de eerste projecten die hieruit voortkomt.

Naast extra bufferruimte worden bijkomende natuurwaarden gecreëerd in en langs de meander voor onder andere vissen, insecten en hopelijk ook voor de ijsvogel.

Dit deelproject kadert in een groter geheel van diverse geplande projecten in het stroomgebied van de Kleine Aa/Molenbeek waarbij aan beide zijden van de grens, in Vlaanderen en in Nederland, aandacht wordt besteed aan zowel het water- als het natuurbeheer in het valleigebied.

Partners en betrokkenen
Provincie Antwerpen
Gemeente Essen
Agentschap voor Natuur en Bos
Natuurpunt vzw
 
Links:
www.provant.be
http://www.provant.be/leefomgeving/waterlopen/gebiedsgerichte_proj/lopend_of_gepland/

Contact:
Project Inrichtingswerken Kleine Aa/Molenbeek te Essen:
- Provincie Antwerpen, Bianca Veraart, T (0032) (0)3 240 54 57
bianca.veraart@admin.provant.be

Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu.