Projecten

InWa beekje

Herstel beekstructuur Grote Gete

Herstel van de hydrologische toestand in de beekvallei van de Grote Gete ter hoogte van de zijtakken de Grote Vliet, aanpassing aan het begrazingsbeheer en maatregelen ter bevordering van de Kamsalamander, even ten noorden van Tienen.

Uitvoering
Het InWa-project Herstel beekstructuur Grote Gete omvat drie maatregelen:
- verondieping van de Grote Vliet waardoor de grondwaterstand in de beekvallei verhoogt;
- afgraven van oude oeverwallen zodat ruimte ontstaat voor water en natuur;
- aanleg zestien poelen voor de verhoging van de natuurwaarden en bevordering van de Kamsalamander;
- aanleg van 3 doorwaadplaatsen voor runderen;
- oprichten van educatieve voorzieningen rond al deze maatregelen.

Achtergrond
In het gedeelte van de vallei van de Grote Gete waar de Grote Vliet aantakt, is geen bebouwing gesitueerd. De provincie Vlaams-Brabant heeft een perimeter afgebakend waarbinnen zij reeds een aantal jaren aankopen realiseert om te komen tot een groot aaneengesloten gebied dat na een periode van intensieve landbouw moet evolueren naar een meer natuurlijk valleisysteem met alluviale bossen, extensief begraasde weiden en hooilanden. De provincie werkt hiervoor samen met de plaatselijke landbouw.
Het gebied is gelegen in Habitatrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van Kamsalamander. Deze is momenteel slechts in zeer beperkte mate aanwezig.

Natuurontwikkeling en overstromingsgebied
In 1998 startte het Vlaamse Gewest met een oppervlaktewatermodel van de Grote Gete om de wateroverlast langs deze rivier op te lossen. Hieruit kwam een deel van bovengenoemd gebied als potentieel overstromingsgebied , mits aanleg van een niet onaanzienlijke dwarsdijk. Deze studie werd nog gevolgd door een ecologische inventarisatie van de Grote Gete en een aantal zijlopen.

De provincie Vlaams-Brabant liet zelf in 2005 ook een gedetailleerde ecohydrologische studie uitvoeren van het gebied binnen haar aankoopperimeter. Daarbij is gekeken naar de potenties van natuurontwikkeling en de ontwikkeling van een overstromingsgebied.

Herstel oude hydrologie
Na een geschiedenis van intensieve landbouw met bijhorende drainering in het gebied kan nu de oorspronkelijke hydrologische toestand weer hersteld worden in een groot deel van het gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de nog aanwezige landbouw in de stroomopwaartse zone. Hiertoe dienen de oude oeverwallen afgegraven te worden, de oevers minder steil gemaakt en waar mogelijk het bodempeil verhoogd. 

Leefgebied voor Kamsalamader
Om meer leefgebied te creëren voor de Kamsalamader die nu slechts een onstabiele populatie vormt, worden zestien extra poelen gegraven. Deze zijn zo gesitueerd dat de soort zich optimaal kan ontwikkelen binnen het gebied. De naburige natuurvereniging werkt hiernaast ook aan een sterker netwerk.

Aanpassen aan de landbouw
De vroegere intensieve landbouw in het gebied wordt omgevormd naar een extensievere vorm. Deze bestaat voornamelijk uit begrazing met aangepaste runderen van een lokale landbouwer. Door de maatregelen aan de Grote Vliet dienen enkele bestaande rasters herzet te worden en zullen drie doorwaadplaatsen in de beek aangelegd worden. Natuur en landbouw gaan op deze manier samen en creëren een groter draagvlak voor het beheer.

Informeren van de bezoekers
Om al de genomen maatregelen uit te leggen aan het publiek en de bezoekers iets bij te leren, wordt een soort educatieve hut voorzien. Aangezien het gebied naast een druk befietste oude tramdijk gelegen is, is het potentieel aan bezoekers hier zeer groot.

Partners en betrokkenen:
Provincie Vlaams-Brabant
Watering De Grote Gete
 
Links:
www.vlaamsbrabant.be

Contact:
Project Herstel beekstructuur Grote Gete:
Provincie Vlaams-Brabant
- Mieke De Wilde, mdewilde@vl-brabant.be, T (0032) (0)16 26 75 78
 
Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu