Projecten

InWa vismatjes

Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes

Het doel van het deelproject Maatjes-Matjes is de realisatie van een duurzame inrichting van het plangebied, met water als mede drager voor de functies landbouw en natuur. Voor het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak wordt een grensoverschrijdende organisatiestructuur ontwikkeld.

Uitvoering
Het InWa-project Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes bestaat uit de duurzame inrichting van het plangebied met drie centrale onderdelen:
- de visoptrek naar de Maatjes wordt vergroot door de Kleine Beek, een zijtak van de Aa, passeerbaar te maken;
- de aanleg van een meanderzone;
- de ontwikkeling van een grensoverschrijdende organisatiestructuur voor de uitwerking en realisatie van een gebiedsprogramma, gebaseerd op de realisatie van een Ecologische verbindingszone (EVZ) en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Achtergrond
Het project betreft een verstild Nederlands-Vlaams gebied dat overwegend bestaat uit natte tot vochtige weilanden. Aan Nederlandse zijde wordt het begrensd door het natuurkerngebied de Matjes (circa 160 ha) gelegen binnen de gemeente Zundert, met een meer opgaande, waardevolle moerasvegetatie.

Aan de Vlaamse zijde wordt het gebied begrensd door het Vogelrichtlijngebied de Maatjes (circa 1350 ha) dat deels is beplant met bos. Het betreft hier voornamelijk het gebied van de gemeenten Kalmthout en Wuustwezel.
Interactief waterbeheer in de praktijk

De hoofddoelstelling van het project is het experimenteren en praktijkervaring opdoen met het integraal waterbeheer, zoals bedoeld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarbij zal het grensoverschrijdend netwerk van belanghebbenden bij het waterbeheer verder worden uitgebouwd. Naast het waterschap Brabantse Delta zijn de betrokken partners provincie Antwerpen en provincie Noord-Brabant.

Aanleg vispassages
Het project omvat een aantal ingrepen die het waterschap Brabantse Delta in het gebied Maatjes-Matjes wil plegen. Deze ingrepen richten zich op het verhogen van de visoptrekbaarheid tot in de Maatjes. Hiervoor worden in de Kleine Beek vispassages aangelegd. Verder wordt een meanderzone aangelegd over een tracé van minimaal 400 meter.

Aanpassing beekprofiel
In de oeverzone van de Kleine Beek is onvoldoende variatie aanwezig voor de vissen om te kunnen paaien. Door een herinrichting van het lengte- en dwarsprofiel, krijgt de Kleine Beek een betere leefomgeving voor verschillende vissoorten. De voorgenomen ingrepen worden afgestemd met de partners betrokken in het Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes.

Partners en betrokkenen:
Waterschap Brabantse Delta
Agentschap Natuur en Bos
Provincie Antwerpen
Provincie Noord-Brabant
Dienst Landelijk Gebied
Staatbosbeheer
Gemeente Zundert
Gemeente Wuustwezel
Gemeente Kalmthout

Links:
www.brabantsedelta.nl
www.bosennatuur.be
www.staatsbosbeheer.nl
www.brabant.nl
www.provant.be

Contact:
Project Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes:
Waterschap Brabantse Delta, Ton van Gorp, t.van.gorp@brabantsedelta.nl, T (+31) (0)76 56 41 248
 
Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu.