Projecten

InWa spuitmachine

Afspoeling spuitmachines

Doelstelling
Het verbeteren van de waterkwaliteit in landbouwgebieden door het terugdringen van de lozingen op het oppervlaktewater van resten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van het spoelwater van spuitmachines.

Uitvoering
Het deelproject Afspoeling spuitmachines wordt uitgevoerd op vijf verschillende locaties in Nederland. Op die locaties worden door het waterschap Brabantse Delta, het proefcentrum PC Fruit, ZLTO en de Boerenbond pilots uitgevoerd met het schoonmaken van spuitmachines op het land, en  met het opvangen van het spoelwater en het zuiveren op de boerderij.

In het spuitseizoen worden de vijf pilots uitgebreid gemonitord en aan de hand van de meetgegevens wordt vastgesteld hoe effectief de verschillende opties zijn. Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid van de verschillende toepassingen voor een grote groep bedrijven.

De vijf locaties van de pilots zijn:
- Nieuw Vossemeer (2x): douche spoelt spuit direct af na gebruik op het land
- Nieuw Vossemeer: spoelwater wordt opgevangen en gezuiverd een biofilter en het vrijkomende water wordt vervolgens in een plantenbak helemaal verdampt
- De Heen: spoelwater wordt opgevangen in een opvangtank en uitgereden over land
- Ulvenhout: spoelwater wordt opgevangen in osmosezakken en vervolgens verdampt het water zodat alleen de resten van gewasbeschermingsmiddelen overblijven
 
Het Vlaamse proefcentrum PC fruit uit Sint Truiden is bij het project betrokken en levert vooral kennis aan bij de pilot met het biofilter. Verder is de Boerenbond betrokken voor de verspreiding van de opgedane kennis in Vlaanderen.

Achtergrond
Als gevolg van de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren en meer verontreinigingsbronnen worden aangepakt. Een van die bronnen is het spoelwater van spuitmachines voor gewasbeschermingsmiddelen.

Lozingsverbod
Het is op dit moment niet toegestaan om ongezuiverd spoelwater van spuitmachines te lozen op oppervlaktewater of riolering. Reinigen van machines op het land waar de bestrijding is uitgevoerd is wel toegestaan maar niet alle spuitmachines zijn daarvoor uitgerust met een schoonwatertank. Met name bij overgang van bespuitingen in andere teelten of ander soort middelen is het van belang dat de machine (inwendig) wordt schoongemaakt om te voorkomen dat er gewasschade optreedt.

Goed toepasbaar
Om waswater te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen zijn tot op heden geen installaties die het water zodanig reinigen dat het gezuiverde water kan worden geloosd op oppervlaktewater. Dit project gaat onderzoeken hoe de lozing van ongezuiverd waswater op oppervlaktewater op een praktisch invulbare manier kan worden voorkomen. Daarbij moet tevens een goed toepasbare manier voor de ondernemer ontstaan om de machines te zuiveren.

Partners en betrokkenen
Proefcentrum Fruitteelt VZW
PIBO
Provincie Limburg (Vlaanderen)
Waterschap Brabantse Delta
Provincie Noord-Brabant

Links:
www.biotechnicum.be/PVL
www.pcfruit.be
www.pibo.be
www.brabantsedelta.nl

Contact:
Project Afspoeling spuitmachines:
- Waterschap Brabantse Delta, Rene Rijken, Breda T (0031) (0)76 564 15 80, m.rijken@brabantsedelta.nl
- Proefcentrum Fruit VZW, dr. ir. Nico Hendricxk, St.Truiden T (0032) (0) 11 69 71 55, nico.hendrickx@pcfruit.be

Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu